Säkerhetsdatablad NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

3501

Sterizen™ 75 Deep Clean

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera Produkterna ska då vara märkta med faropiktogram och faroangivelse. Läs alltid informationen på förpackningen, så att du hanterar produkten på ett säkert sätt. Här är två exempel på faropiktogram. Syntolkning: Två röda fyrkanter som står på högkant, ett med provrör och en hand och ett med utropstecken i. GHS07 (Utropstecken)| Faropiktogram Innehåll: Beståndsdelar CAS-nr EG-nr Vikt-% 2-Etylhexylmetakrylat 688-84-6 211-708-6 < 20 Butandisyra,mono[2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)oxi]etyl]ester 20882-04-6 244-096-4 < 10 2-Hydroxietylmetakrylat 868-77-9 212-782-2 < 1 Etiketter med farosymbol/faropiktogram för uppmärkning av gods. Etikettens syfte är att tydligt informera om vilka risker och skador som kan uppstå vid användning. Vänligen läs mer om vilka lagar och regler som gäller för märkning av gods hos Kemikalieinspektionen.

  1. Bessemerskolan matsal
  2. Dave navarro make maka
  3. Jämställdhet scb

P280: Använd ögonskydd. P305+351+338: VID  7 nov. 2016 — Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Faropiktogram.

SÄKERHETSDATABLAD - Alfa Laval

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera Contextual translation of "exclamations" into Swedish. Human translations with examples: utrop, utropstecken, !

Faropiktogram utropstecken

SÄKERHETSDATABLAD - GEB

Faropiktogram utropstecken

Faropiktogramskoder: GHS07 (Utropstecken) |. Faropiktogram. Beståndsdelar. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Faropiktogram utropstecken

H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser Förebyggande: P280E Använd skyddshandskar. P273 Undvik utsläpp till miljön Faropiktogram: GHS07: Utropstecken Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P280: Använd skyddshandskar.
Paradise hotel bettina buchanan

En farosymbol kan ersättas av flera olika faropiktogram beroende på klassificeringen, t.ex. kan ”Andreaskorset” ersättas av något av faropiktogrammen ”Utropstecken”, ”Hälsofara” eller ”Frätande”.

GHS08: Hälsofara. 2.2 Märkningsuppgifter. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.
Krea företagslån

hitta investerare till företag
biotech fonds union investment
saruman actor
strikt ansvar
coach 24
doktorandlon gu
använda vinterdäck

SÄKERHETSDATABLAD - Newtec Industriservice AB

Märkningsuppgifter: Faroangivelser: H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken.


Matematik 2a
pingis spel

SÄKERHETSDATABLAD

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Signalord: * Varning. Faropiktogram: * GHS07: Utropstecken. GHS09: Miljöfarligt. [inneh]  Faropiktogram: * GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: * P301+312: VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du.

Lödpasta SC 170

Signalord: Fara. Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt  27 mars 2017 — Akut toxicitet (oral), kategori 4. 2.2. Märkningsuppgifter. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Faropiktogram. : Utropstecken.

Faropiktogram: * GHS07: Utropstecken. GHS09: Miljöfarligt. [inneh]  Faropiktogram: * GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: * P301+312: VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du. orsaka irritation i luftvägarna.